Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Horti Analytics B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77425812, gevestigd te Maasdijk

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes, aanvragen, mededelingen, opdrachten, overeenkomsten, en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten, het verstrekken van adviezen, hierna te noemen: diensten.

2. Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze vooraf schriftelijk en incidenteel zijn bevestigd;

3. Ingeval van strijd tussen de onderhavige algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden van de opdrachtgever, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door ons is bevestigd.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

AANBIEDING

Artikel 2
1. De aanbiedingen in welke vorm ook gedaan, en de publicaties waaronder begrepen drukwerk zijn geheel vrijblijvend.

Mondelinge toezeggingen zijn voor ons niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. De gegeven prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

3. De aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4. Wij behouden ons auteursrecht voor, op de bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, modules, en offertes. Deze bescheiden blijven ons eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden getoond.

5. Wij hebben het recht indien de opdracht of uitvoering van werkzaamheden niet aan ons wordt verleend, alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon) die wij hebben moeten maken om de aanbieding op te stellen en/of te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan degene, die om de aanbieding heeft verzocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in artikel 9 tot en met 11 is ter zake van overeenkomstige toepassing.

TOTSTANDKOMING DER OVEREENKOMST

Artikel 3
1. Een overeenkomst wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen door onze schriftelijke bevestiging. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben en de opdrachtgever binnen 3 dagen hiertegen geen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft.

2. Als datum van verlening/totstandkoming van de opdracht/-overeenkomst zal gelden de dag van verzending van onze bevestiging.

3. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging wordt de overeenkomst geacht onder de offerte-condities te zijn tot stand gekomen, indien en zodra met de uitvoering der overeenkomst daaronder begrepen de eventuele voorbereidende en inleidende maatregelen een begin is gemaakt.

4. Wij zijn te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging te verlangen voordat met de uitvoering der overeenkomst wordt begonnen. Indien na het begin van de uitvoering niet aantoonbaar mocht zijn welke prijs voor de diensten is overeengekomen of krachtens het bepaalde in artikel 4 geacht wordt overeengekomen te zijn hetzij voor het geheel hetzij per zekere eenheid, geldt als bindende prijs de prijs die wij voor vergelijkbare objecten en met gebruikmaking van dezelfde middelen ten tijde van het tot stand komen der overeenkomst plegen of plachten te bedingen;

5. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte leden van ons personeel, binden ons niet, voorzover niet schriftelijk bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

WERKZAAMHEDEN

Artikel 4
1.
a. managementadviezen waaronder verstaan wordt advieswerkzaamheden met betrekking tot een doelmatig bedrijfsbeheer hoofdzakelijk bestaande uit financiële, economische en administratieve organisatie. Een complete opdracht omvat in ieder geval:
– bedrijfsdoorlichting/analyse;
– bedrijfsbegeleiding;
– bedrijfsregistratie/informatie;
– bedrijfsmanagementadviezen.

b. technische adviezen waaronder begrepen worden advieswerkzaamheden met betrekking tot het ontwerpen, berekenen en begeleiden van de bouw en installatiewerkzaamheden in de agri-business. Een complete opdracht omvat de navolgende werkzaamheden:
– vooronderzoek/voorlopig ontwerp;
– definitief ontwerp/berekeningen;
– voorbereiding tot de uitvoering;
– begeleiding van de uitvoering.

2. Voor zover wij werkzaamheden/diensten verrichten c.q. leveranties doen danwel activiteiten ontplooien welke niet vallen onder de hierboven omschreven werkzaamheden dan zijn deze voorwaarden ook op die activiteiten/leveringen/diensten van toepassing.

PRIJZEN

Artikel 5
1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, fiscale kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst.

2. De honorering wordt bij het totstandkomen van de overeenkomst/opdracht geregeld. Opdrachten/overeenkomsten worden door ons nimmer aanvaard of gesloten op basis van “no cure, no pay”.

3. Indien de diensten met onze instemming of als noodzakelijk gevolg van de omstandigheden afwijken van de oorspronkelijke opdracht dan zal de afwijking overeenkomstig de ten tijde van het uitvoeren der werkzaamheden geldende prijzen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Tenzij tevoren anders is overeengekomen, zijn behalve het honorarium de volgende kosten verschuldigd:
– de werkelijk ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten van de adviseur;
– de kosten van kopieer- en reproductiewerk;
– de kosten verschuldigd aan derden noodzakelijk gemaakt ten behoeve van de opdracht.

TIJDSDUUR

Artikel 6

1. De door ons in offertes, bevestigingen of anderszins genoemde termijnen zijn bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding – ook niet na ingebrekestelling – of op annulering van de opdracht/overeenkomst.

2. Voor het geval een overeenkomst mocht zijn aangegaan voor een bepaalde periode dan zal die overeenkomst voor diezelfde periode worden verlengd tenzij één der partijen drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen termijn de overeenkomst heeft opgezegd.

3. Is in de overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever bepaald dat wij een aantal uren/werkeenheden reserveren dan eindigt de overeenkomst op het tijdstip waarop de gereserveerde uren/werkeenheden zijn verbruikt, waarbij in alle gevallen onze administratie bepalend is.

4. In ieder geval zal een overeenkomst gesloten voor een bepaalde termijn en/of voor een bepaald aantal uren bij niet-beëindiging doorlopen op dezelfde voorwaarden als in de overeenkomst is omschreven.

OVERMACHT

Artikel 7
1. Onder overmacht worden ten deze en worden in het algemeen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst verstaan en begrepen alle omstandigheden, waardoor naar regelen van goede trouw en redelijkheid nakoming van deze opdracht/overeenkomst of een onderdeel daarvan niet kan worden gevergd.

2. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zullen wij zulks aan opdrachtgever berichten onder de opgave van de reden en van de vermoedelijke duur van de overmachtstoestand. De termijn zal met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd.

Artikel 8
De opdrachtgever is jegens ons gehouden tot het nemen of doen nemen van die maatregelen voor, tijdens en na de uitvoering der overeenkomst door ons welke noodzakelijk zijn ter voorkoming van schade aan en bij derden.

BETALING

Artikel 9
1. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

2. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht één procent rente over het factuurbedrag, voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, dat betaling van het ingevolge dit artikel verschuldigde na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen achterwege is gebleven, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen treedt automatisch – zonder dat hiervoor enige nadere verklaring is vereist – het bepaalde in lid 2 van dit artikel in werking.

4. De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking of verrekening te geschieden.

5. Klachten geven opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren, uit te stellen of te verrekenen.

6. Wanneer wij bij niet-tijdige betaling nodig oordelen onze vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening van opdrachtgever. Ter keuze van ons kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten waarvoor wijzelf worden belast, danwel voor een bedrag gelijk aan 15 procent, berekend over het verschuldigde (hoofdsom en vertragingsrente) bedrag, te vermeerderen met B.T.W..

7. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.

8. Wij zijn gerechtigd – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat – alle opgedragen/overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN

Artikel 10
1. Wij behouden ons het auteursrecht voor op alle stukken en gegevens, die wij verstrekken. Deze blijven ons eigendom en moeten op ons verzoek direct worden toegezonden. Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn wij gerechtigd om al hetgeen wij in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdrachtgever hebben verkregen onder ons te houden totdat wij volledig zijn betaald.

2. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk, dat deze stukken en gegevens niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, zonder onze schriftelijke toestemming tot integrale overname en zonder ons daarvoor te honoreren.

3. Alle rechten c.q. aanspraken op rechten in het bijzonder de aanspraken op (verlening van) auteursrechten, kwekersrecht, modelrecht, merk- en octrooirecht komen ons toe.

4. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboven die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Horti Analytics, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakelijk van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te explouteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beeindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Inbreuk hierop zal bestraft worden met vijf maal de overeengekomen som van de opdracht, te voldoen binnen gehanteerde betalingstermijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt voor elke maand of gedeelte van een maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden een interest berekend conform de wettelijke rente, die in rekening zal worden gebracht. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door van het door uw bedrijf verschuldigde en niet tijdig betaald gemaakt, zijn voor rekening van het nalatige bedrijf.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11
1. Horti Analytics zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van Horti Analytics kan worden verwacht. Horti Analytics is niet aansprakelijk voor geleden (financiele) schade, voortgekomen uit een direct dan wel indirect verband met het geleverde product of dienst.

2. Voor tekortkomingen van personen in onze dienst alsmede voor natuurlijke of rechtspersonen, van wier diensten wij gebruik maken bij de uitvoering van een opdracht/overeenkomst zijn wij niet aansprakelijk.

3. Bij de vaststelling van het door ons als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter der tekortkoming waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de tekortkoming minder ernstig is. Bij het bepalen van het karakter der tekortkoming worden de gevolgen van de tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als ons deze in redelijkheid had moeten voorzien.

4. Voor schade, ontstaan door nalaten of handelen van opdrachtgever, aannemers of leveranciers in strijd met maatregelen, die direct of indirect verband staan met onze opdracht/overeenkomst, zijn wij niet aansprakelijk;

5. De totaal door ons met betrekking tot een opdracht/overeenkomst te vergoeden schade is in alle gevallen beperkt tot tien procent van het bedrag van ons ten behoeve van deze opdracht/overeenkomst toekomende honorarium/vergoeding. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of bedrijfsschade is te allen tijde uitgesloten.

6. Wij zijn gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

7. Voor overtreding van rechtsvoorschriften of inbreuk op rechten van derden aanvaarden wij alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke voorschriften of rechtens algemeen bekend is, of wanneer opdrachtgever ons nadrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen.

8. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden jegens ons geldend mochten maken.

9. Kostenramingen stellen wij steeds naar beste vermogen op, doch wij zijn niet aansprakelijk indien blijkt, dat maatregelen, die direct of indirect verband houden met de opdracht/overeenkomst voor de geraamde kosten niet kunnen worden getroffen.

10. Indien opdrachtgever de risico’s aan enige opdracht/overeenkomst verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden ons te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.

11. Iedere aansprakelijkheid vervalt indien opdrachtgever niet binnen één maand na het blijken van enige tekortkoming als omschreven in lid 1, deze bij aangetekend schrijven aan ons heeft gemeld.

12. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor goederen welke wij enkel doorleveren. De leverancier vrijwaart ons ter zake van mogelijke aanspraken van de opdrachtgever te dienaangaande.

RECLAMES

Artikel 12
1. Eventuele reclames moeten schriftelijke geschieden, binnen vier dagen na ontvangst der goederen of de verrichting van de diensten. De wederpartij, die het geleverde niet binnen vier dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of verrichting akkoord te hebben bevonden.

2. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de goederen zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.

3. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de goederen waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.

4. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

ONTBINDING

Artikel 13
1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de opdracht/overeenkomst opgelegd, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de opdracht te annuleren of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

2. Opdrachtgever is in dit geval verplicht ons volledig schadeloos te stellen, onder welke schade mede begrepen is de door ons te behalen winst.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 laat onverlet ons recht om de uitvoering der opdracht/overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen opdrachtgever ingevolge de opdracht/overeenkomst verschuldigd is of zou worden.

4. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op annulering van de opdracht of ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 6:265 BW of andere wettelijke bepalingen.

5. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, vervalt de opdracht niet door de dood van opdrachtgever. Diens rechten en verplichten gaan over op zijn rechtverkrijgenden.

GEHEIMHOUDING

Artikel 14
1. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen verplichten wij ons tot geheimhouding tot drie maanden na de datum van de eindfactuur van de naam van de opdrachtgever en van de nieuwe specifiek met de opdrachten verband houdende kennis en gegevens die binnen het gebied van de opdracht zijn verworven. Behoudens voor zover het betreft rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen. Bij keuringen, analyses, metingen of literatuurrecherches strekt de verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot het feit van de verrichte keuring, analyse, meting of literatuurrecherche en tot de uitslag van de verrichte keuring, analyse of meting.

2. Voor niet publiek toegankelijke gegevens van opdrachtgever waarvan wij bij de uitvoering van de opdracht kennis nemen en niet door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt geldt een geheimhoudingstermijn van zes maanden. Indien de opdrachtgever dit wenst kan deze termijn door middel van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst worden verlengd.

3. Indien als gevolg van het door de opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan ontheft dit ons van de verplichting tot geheimhouding in de mate die wij redelijkerwijs nodig hebben om tegenover derden een toelichting op de resultaten te verschaffen.

4. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover deze in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van ons doch wanneer en in zoverre als wij een ernstig gevaar voor personen of goederen constateren.

5. Voor het inschakelen van derden buiten ons bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van de opdrachtgever vereist indien en voor zover daardoor onvoorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

Artikel 15
Tenzij anders overeengekomen blijven rapporten, tekeningen en andere stoffelijke zaken waarin de opgedragen werkzaamheden resulteren ons eigendom.

Artikel 16
Uitgebrachte rapporten mogen door opdrachtgever na verkregen schriftelijke toestemming slechts woordelijk in hun geheel worden gepubliceerd.

Het publiceren in andere vormen is uitsluitend toegestaan na onze schriftelijke toestemming. Onder het publiceren wordt mede verstaan het ter inzage geven aan derden.

Artikel 17
Het gebruik van het resultaat van de opdracht ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren gerechtelijke procedures en voor reclame benevens het gebruik van onze naam in welke verbinding dan ook, is ook in het geval van publicatie van rapporten slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van ons.

Artikel 18
Indien de opdrachtgever niet binnen twee maanden na datum van de eindfactuur een regeling heeft getroffen voor terugzending van goederen die in verband met de opdracht aan ons ter beschikking zijn gesteld, staat het ons vrij passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 19
1. Op alle aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, verbintenissen hoe ook genaamd, en de uitvoering hiervan is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen, die onverhoopt mochten ontstaan zal uitsluitend de volgens de regels van de absolute competentie aangewezen rechter in het Arrondissement ‘s-Gravenhage bevoegd zijn, tenzij wij er de voorkeur aan mochten geven volgens de normale regels van de competentie te werk te gaan.

Artikel 20
1. Ingeval één of meer bepalingen in deze overeenkomst nietig mochten worden verklaard, mocht worden vernietigd of nietig blijken te zijn blijft de overeenkomst voor het overige in stand.

2. Ingeval zich het bepaalde in het voorgaande lid voordoet zal voor de nietige bepaling(en) een bepaling(en) in de plaats treden die deze voor wat betreft inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert, zonder aan nietigheid te lijden.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 21
1. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij een beleid opgesteld t.a.v. de gegevensverwerking en een privacyverklaring.

2. Wij behandelen persoonsgegevens van functionarissen die werkzaam zijn bij opdrachtgever vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze gegevens zullen slechts worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor de uitvoering van de opdracht.

3. De persoonsgegevens kunnen onder meer betreffen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en kenteken auto.

4. De persoonsgegevens zijn voor degene waarop ze betrekking hebben beschikbaar ter inzage, correctie en verwijdering. Tevens heeft de persoon het recht om zijn of haar toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

5. Mocht een persoon zijn of haar gegevens willen inzien, kan hij of zij hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

6. Als (functionaris van) opdrachtgever klachten of opmerkingen heeft over de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen, kan hij of zij contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De naam en het e-mailadres van onze Functionaris Gegevensbescherming staan op onze website. Mocht (functionaris van) opdrachtgever er niet uitkomen met onze Functionaris Gegevensbescherming, kan hij of zij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor leverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door leverancier. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE BEPALINGEN

In geval sprake is van het verrichten van onderzoek als bedoeld in art. 1 van hoofdstuk 1 gelden, onverminderd het in het vorige hoofdstuk bepaalde, de navolgende voorwaarden.

BEGRIPSBEPALING

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
– opdrachtgever: a. een natuurlijk persoon die, danwel
b. een rechtspersoon die, danwel
c. een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen dat aan het onderzoeksbureau opdraagt werkzaamheden te verrichten;
– onderzoeksbureau: a. een natuurlijk persoon die, danwel
b. een rechtspersoon die, danwel
c. een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen dat de functie vervult van onderzoeksbureau;
– onderzoeker: de als zodanig door en uit het opdracht ontvangende onderzoeksbureau aangewezen natuurlijke persoon.

SAMENWERKING MET DERDEN

Artikel 2
1. Indien het onderzoeksbureau opdracht krijgt om in samenwerking met andere onderzoeksbureaus, adviesbureaus of andere deskundigen een opdracht of een gedeelte van een opdracht te vervullen, zal de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

2. De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in overleg met de andere samenwerkenden een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij – in geval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden – onverwijld met de samenwerkende overleg pleegt en aan alle bij het overleg betrokkene een verslag daarvan toezendt.

3. Indien het onderzoeksbureau een opdracht krijgt te vervullen die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich mede brengt, kan het daarvoor andere deskundigen inschakelen, waarvan het tevoren de opdrachtgever op de hoogte brengt.

Als uit het inschakelen van deze andere deskundige kosten voor de opdrachtgever voortvloeien, dient vooraf toestemming van de opdrachtgever te worden verkregen.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT DOOR DE OPDRACHTGEVER

Artikel 3
1. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen. De opdrachtgever dient ook in dat geval het auteursrecht van het onderzoeksbureau ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in art. 10 van hoofdstuk 1.

2. Ingeval van beëindiging van de opdracht als in lid 1 bedoeld is de opdrachtgever verplicht het onderzoeksbureau te vergoeden:
– de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
– de gemaakte kosten, waaronder begrepen die van het onderzoek;
– de kosten voortvloeiend uit de eventueel door het onderzoeksbureau voor de vervulling van voor de opdracht noodzakelijke wijze aangegane verbintenissen met derden.
Bovendien betaalt de opdrachtgever 10 % van het resterende deel van de honorering en de onderzoekskosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht door het onderzoeksbureau.

De laatste verplichting geldt niet ingeval van beëindiging van de opdracht wegens wanprestatie van het onderzoeksbureau.

3. Ingeval van beëindiging van de opdracht wegens wanprestatie van het onderzoeksbureau heeft de opdrachtgever recht vergoeding van de rechtstreekse schade, die hij door de beëindiging leidt, van het onderzoeksbureau te vorderen.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT DOOR HET ONDERZOEKSBUREAU

Artikel 4
1. Het onderzoeksbureau kan de opdracht beëindigen ingeval van overmacht danwel met goedvinden van de opdrachtgever of ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever. Het onderzoeksbureau is verplicht om al datgene te verrichten dat, gelet op de omstandigheden, redelijkerwijze van hem kan worden gevergd met het oog op de gevolgen die door deze beëindiging door de opdrachtgever ontstaan.

De opdrachtgever is verplicht het onderzoeksbureau te vergoeden:
– de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
– de gemaakte kosten, waaronder begrepen die van het onderzoek;
– de kosten voortvloeiend uit de eventueel door het onderzoeksbureau voor de vervulling van voor de opdracht noodzakelijke wijze aangegane verbintenissen met derden.

2. Indien de opdracht wordt beëindigd wegens wanprestatie van de opdrachtgever – daaronder mede begrepen dusdanige gedragingen van de opdrachtgever dat van het onderzoeksbureau redelijkerwijs niet mag worden verlangd de opdracht verder uit te voeren – heeft het onderzoeksbureau bovendien het recht de daardoor geleden rechtstreekse schade van de opdrachtgever te vorderen.

GEVOLGEN ONDERBREKING OPDRACHT

Artikel 5
1. De opdrachtgever kan het onderzoeksbureau gelasten de werkzaamheden te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht het onderzoeksbureau dit schriftelijk kenbaar te maken.

2. Ingeval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht het onderzoeksbureau te vergoeden:
– de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
– de gemaakte kosten, waaronder begrepen die van het onderzoek;
– de kosten voortvloeiend uit de eventueel door het onderzoeksbureau voor de vervulling van voor de opdracht noodzakelijke wijze aangegane verbintenissen met derden.

Daarnaast is het onderzoeksbureau, behoudens ingeval van onderbreking van de opdracht wegens overmacht, gerechtigd de rechtstreekse schade die het door de onderbreking lijdt, van de opdrachtgever te vorderen.

3. Wanneer de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor het onderzoeksbureau voortvloeien door de opdrachtgever worden vergoed op basis van bestede tijd, gemaakte kosten en gemaakte onderzoekskosten.

De opdrachtgever en het onderzoeksbureau zullen overleggen of de bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

4. Ingeval van een langere onderbreking dan twee jaar heeft ieder van de partijen het recht de opdracht te beëindigen zonder dat partijen over en weer zijn gebonden tot een andere vergoeding dan die welke volgt uit het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25 maart 2020.